fbpx
Numer telefonu

+48 68 38 40 241

Email

sekretariat@zslrogoziniec.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH w ROGOZIŃCU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Niektóre dokumenty do pobrania mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Antoni Pawłowski, dyrektor@zslrogoziniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 606335627. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu, Rogoziniec 115/2, 66-210 Zbąszynek Budynek szkolny Wejścia do budynku: – główne wejście do budynku od strony wewnętrznego parkingu – boczne wejście do budynku od strony budynku internatu – trzecie wejście do budynku boczne od strony wewnętrznego parkingu Budynek dwupiętrowy wraz z piwnicą. Wewnątrz znajduje się klatka schodowa z poręczami, w budynku nie ma windy. W budynku brak dostosowań do pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Przed budynkiem znajduje się parking samochodowy dla klientów oraz z wyznaczonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Wstęp z psem asystującym – nie jest uregulowany. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego przed wizytą, na miejscu i on-line. Budynek internatu Wejścia do budynku: – główne wejście od strony drogi wewnętrznej – boczne wejście od strony budynku szkoły – trzecie wejście do budynku od strony boiska szkolnego Budynek dwupiętrowy wraz z piwnicą. Wewnątrz znajduje się szeroka klatka schodowa z poręczami, w budynku nie ma windy. W budynku brak dostosowań do pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Węzeł sanitarny (toaleta) dla osób odwiedzających wychowanków znajduje się po prawej stronie od wejścia. Przed budynkiem znajduje się parking samochodowy dla wychowanków oraz z wyznaczonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Wstęp z psem asystującym – nie jest uregulowany. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego przed wizytą, na miejscu i on-line. Budynek sali gimnastycznej Wejście główne od strony internatu. Budynek jednopiętrowy. Wewnątrz znajduje się klatka schodowa z poręczami, w budynku nie ma windy. W budynku brak dostosowań do pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Węzeł sanitarny (toaleta) dla osób uczestniczących w zajęciach znajduje się po prawej stronie od wejścia. Przed budynkiem znajduje się parking samochodowy dla wychowanków oraz z wyznaczonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Wstęp z psem asystującym – nie jest uregulowany. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego przed wizytą, na miejscu i on-line.

Skip to content