fbpx
Numer telefonu

+48 68 38 40 241

Email

sekretariat@zslrogoziniec.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu” realizowanego w ramach Programu  Priorytetowego NFOŚiGW p.t.:

„System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5 Zarządzanie w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”.

UMOWA

NR 844/2013/Wn04/OA-tr-ku/D

 

Wartość przedsięwzięcia         –  2 334 600,00 PLN

Dotacja z NFOŚiGW                  –  2 235 994,00 PLN


Budynki szkolne przed termomodernizacją 


Budynki szkolne po termomodernizacji  

Opis projektu

Tytuł projektu: „Zakup sprzętu dydaktycznego do kształcenia zawodowego z Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu ”

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego i poprawę bazy technicznej.

Przedmiotem projektu jest zakup symulatora maszyn wielooperacyjnych (harwester, forwarder) oraz pilarek i kos spalinowych. 

Projekt stanowi uzupełnienie zadań w zakresie nauki zawodu i zarazem jest komplementarny wewnątrzprogramowo do realizowanego projektu z działania *.4 „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego z Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu” która kształci w zawodzie operatora maszyn leśnych.

Odbiorcami projektu będą uczniowie i nauczyciele zawodu w  Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu.

Termin realizacji inwestycji od czerwca do października 2018r.

Wartość projektu: 243 480,96 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 206 958,81 zł.


Opis projektu

  •  

Tytuł projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego z Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu”

Cel projektu:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczestnictwo w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowane kształcenie zawodowe z rynkiem pracy. Realizowane działania ukierunkowane są na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników, między innymi dzięki wsparciu nauczania zawodowego poprzez praktyczną nowoczesną naukę zawodu oraz podnoszenie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego, a także poprzez współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz szkół wyższych z regionu.

Termin realizacji: od 01.07.2016 do 30.06.2022r

Wartość projektu: 1 895 812,80 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 768 012,80 zł.

Arborystyka

Uczeń po odbyciu kursu zostaje przygotowany do wykonywania zabiegów na drzewach z użyciem technik linowych. Kurs kończy się egzaminem. Wsparciem zostało objętych 60 osób.

  •  

Kurs spawacza

Program kursu obejmuje: charakterystykę procesu spawania, technologie spawania, uruchamianie urządzeń, zajarzanie łuku. Uczestnik kursu po zdaniu egzaminu otrzymuje książkę spawacza i międzynarodowe Świadectwo (Certyfikat) Egzaminu Spawacza. Wsparciem zostało objętych 58 osób.

Kurs prawa jazdy kategorii B

Kurs przygotowuje do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. Wsparciem zostało objętych 60 osób.

Kurs obsługi żurawia załadowczego

  •  

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Zdanie egzaminu uprawnia do pracy na żurawiu do załadunku drewna. Wsparciem zostały objęte 73 osoby.

Staże u przedsiębiorców

Uczniowie odbywają płatne staże u przedsiębiorców leśnych. Staż trwa 150  godzin. Wsparciem zostało objętych 60 osób.

Doradztwo zawodowe

Uczestnicy projektu są objęci indywidualnym doradztwem edukacyjno – zawodowym. Przeprowadzana jest diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia. Wypracowane zostały indywidualne ścieżki edukacyjno – zawodowe. Najbardziej potrzebujący indywidualnej pracy otrzyma wsparcie w formie indywidualnych sesji coachingowych lub mobilnych na platformie online.

Środki trwałe

Trenażer do załadunku drewna * 1 sztuka

Nahełmowy zestaw do komunikacji Peltor 3M * 10 sztuk

Koń żelazny – urządzenie do zrywki drewna * 1 sztuka

 

 

 

 

Skip to content