fbpx
Numer telefonu

+48 68 38 40 241

Email

sekretariat@zslrogoziniec.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Procedury działań interwencyjnych pobierz DOC

W celu określenia warunków w szkole zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami,demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, ustala się, co następuje:

 • O każdym przypadku poważnego naruszenia przez ucznia obowiązujących zasad w szkole powiadamiani są rodzice.
 • Próbę rozwiązania zaistniałego problemu szkoła realizuje zgodnie ze schematem postępowania interwencyjnego w szkole.
 • Pedagog lub wychowawca przeprowadza rozmowę inetrwencyjną z uczniem,
 • Pedagog lub wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami , podczas której dochodzi do wspólnego ustalenia dalszych działań wobec dziecka – przygotowanie kontraktu,
 • uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt , w którym zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim reguł zachowania,
 • nadzór nad wypełnieniem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice i pedagog,
 • uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej kierowani są do odpowiednich instytucji,
 • złamanie zasad kontraktu (dalsze używanie substancji psychoaktywnych przez ucznia, brak współpracy ze strony rodziców) powodują konieczność podjęcia przez szkołę innych działań przewidzianych prawem:
 • zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły,
 • zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego.
 • W przypadku ucznia, u którego nie można jednoznacznie stwierdzić zażycia środków psychoaktywnych pedagog lub wychowawca przeprowadza test na zawartość narkotyków w organiźmie, po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodzica.
 • W przypadku ucznia, który przyszedł do szkoły pod wpływem środków odurzających i w związku z tym występuje zagrożenia zdrowia, szkoła zapewnia uczniowi niezbędną opiekę medyczną (pielęgniarkę lub w razie potrzeby wzywa pogotowie) i powiadamia rodziców.
 • Policja jest wzywana w przypadku:
  • gdy zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu jego samego i innych osób,
  • znalezienia na terenie szkoły substancji psychoaktywnych,
  • gdy istnieje silne podejrzenie, że uczeń posiada substancje psychoaktywne.
 • W klasie ucznia bądź uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących zasad, są prowadzone przez wychowawcę zajęcia profilaktyczne adekwatnie do powstałego problemu.
 • Działania interwencyjne i profilaktyczne są prowadzone przez odpowiednio przygotowanego do tego celu pracownika szkoły.
Skip to content